Навчаючись демократії і прав людини

16
Гру, 2018

Сучасна школа – це щось значно більше, ніж традиційна передача знань. Школа відіграє ключову роль у вихованні громадян, які мають бути готові до життя у демократичному суспільстві і до конструктивної взаємодії з іншими. Адже саме в школі кожен отримує перший досвід суспільного життя, тож вкрай важливо, щоб цей досвід формував активну громадянську позицію. Для цього освітній процес має опиратися на цінності прав людини, демократичної участі, рівності та партнерства.

Педагогічна рада 04 грудня 2018 року на тему «Реалізація демократичних цінностей у навчально-виховному процесі гімназії на основі моніторингових досліджень якості освіти» викликала жваве обговорення. Педагоги розглянули такі питання.

Порядок денний

І. Доповідь «Про стратегічні завдання «Концепції розвитку громадянської освіти в Україні» та її роль у розбудові демократії». Досвід роботи у Всеукраїнському проекті «Демократична школа».

Вальчук О.І.

ІІ. Виступи:

1. Формування демократичних цінностей засобами курсу «Громадянська освіта» та у позакласній роботі.

Барановська Л.Л.

2. Учнівське співуправління – школа формування демократичних цінностей .

Черняк О.С.

3. Демократичні цінності очима гімназистів (аналіз анкетування)

Шворак Р.С.

ІІІ. Практикум . Робота в групах. Представлення напрацювань.

ІV. Проект рішення.

І. У своїй доповіді Олена Вальчук зазначила, що поглиблення і збереження демократії в Європі та світі великою мірою залежить від якісної громадянської освіти й освіти з прав людини. Рада Європи уже багато років пропагує розвиток культури демократії і прав людини у школі, розробляючи чіткі рекомендації щодо того, яким чином школа має готувати громадянина до участі у демократичних процесах в державі та успішної самореалізації у сучасному світі.

Цілком зрозуміло, що демократична школа» – це ще й бачення того, якими мають бути демократичні реформи в шкільній освіті. Адже реальна шкільна автономія, педагогіка партнерства, дитиноцентризм, задекларовані у Концепції нової української школи, реалізуються насамперед через практичне втілення цінностей демократії та прав людини у навчально-виховний процес, організацію діяльності школи та управління нею.

У Всеукраїнському проекті «Демократична школа» ми з 2016 року. Колективом гімназії вже зроблено певні кроки на шляху до демократичної школи, і ми бачимо, що сьогодні наша школа допомагає учням вчитися, як керувати власним життям, критично мислити, здобувати навики для розв’язування проблем, будувати відносини, брати на себе відповідальність, розвивати навики, необхідні для життя у демократичному суспільстві.

Зараз перед Європою та світом відкривається вразливість демократії. Виклики, пов’язані з формуванням активного та відповідального громадянина з високим почуттям власної гідності, стійкою громадянською позицією, готовністю до виконання громадянських обов’язків, потребують комплексного підходу до вирішення поставлених завдань в умовах модернізації вітчизняної системи освіти

Ці виклики як ніколи раніше вимагають вивчення та практики демократичних принципів і поваги до універсальних прав людини зі шкільної лави. Саме в школі кожен з нас отримує перший досвід суспільного життя, який впливає на наше становлення як громадян. Як же виховувати активних громадян? Як свідчить досвід, необхідні для демократичного громадянства вміння найкраще здобути за умов, коли зміст освіти, освітній процес, а також загальне шкільне середовище та зв’язки із місцевою громадою надають можливість отримати досвід демократичних відносин. Отже, культура демократії в школі потребує складної взаємодії усіх зацікавлених сторін – від учнів, вчителів, шкільної адміністрації, батьків до місцевої влади та інших представників громади.

Вчитись демократії у школі найкраще через щоденну практику прийняття рішень із залученням усіх сторін, яких воно безпосередньо стосується, через розробку правил та процедур, заснованих на демократичних принципах, взаємоповазі та рівноправ’ї міжособистісних стосунків у школі та поза її стінами, через використання інтерактивних методів навчання та демократизацію навчально-виховного процесу. Стандарти державних освітніх програм багатьох європейський країн передбачають необхідність забезпечення такого середовища в школі, яке б відображало модель суспільства, заснованого на повазі до прав людини та демократії. Прагнучи поглибити демократичний розвиток нашого закладу, слід пам’ятати, що демократія це процес, а не результат. Успішна реалізація низки заходів демократії не забезпечить. Демократична школа намагається покращити якість відносин між усіма зацікавленими сторонами.

Освіта для демократичного громадянства й освіта з прав людини покликані навчити, як жити разом, поважаючи одне одного у багатоманітному демократичному суспільстві, знати і розуміти свої права та брати активну участь у прийнятті рішень, які нас стосуються.

Усе більше держав світу визнають, що демократичні компетентності – ключові результати навчання у школі. Україна – не виняток. Концепція нової української школи пропонує розвивати компетентності для життя у суспільстві й державі й задля цього оновити зміст освіти, поглибити автономію школи та вчителя.

Рада Європи розробила Рамки компетентностей для культури демократії, які визначають набір 20 цінностей, ставлень, вмінь та знань, необхідних для громадян у демократичному суспільстві. Ці компетентності можна розвивати за допомогою освіти для демократичного громадянства і освіти з прав людини: цінності, ставлення, знання та їх критичне розуміння, навички та вміння.

Варто зауважити, що демократична школа – це не ідеальна школа, де немає жодних проблем. Це школа, де всі суб’єкти шкільного життя слухають і поважають один одного, а всі важливі рішення обговорюються і приймаються усіма сторонами, яких ці рішення стосуються. Це школа, у якій не бояться говорити про виклики та труднощі, а разом шукають шляхи виходу з проблематичних ситуацій. Це школа, у якій за жодних обставин не забувають демократичні принципи і не нехтують ними.

При цьому важливо пам’ятати, що демократія – це насамперед процес, а не результат. Проведення низки окремих заходів не може забезпечити міцнішої демократії. Школі варто постійно намагатися покращити якість відносин між усіма учасниками навчально-виховного процесу. При цьому, якщо ми прагнемо зробити школу більш демократичною, нам потрібно багато часу й готовність змінюватися. Також школа має бути готовою, що у цьому неспинному процесі будуть траплятися помилки, й не боятися цього.

Презентація додається.

Олена Іванівна продемонструвала посібник для вчителя «Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів, який розроблено на основі матеріалів Ради Європи в рамках Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», яка реалізовується Європейським Центром ім. Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії.

1. На педраді розглядалося питання утвердження демократичних цінностей на уроках громадянської освіти та в позакласній роботі закладу. З цього приводу напередодні були відвідані уроки нового навчального курсу «Громадянська освіта», який викладає Слепко О.В. у 6-А та 6-Б класах, на яких учитель звертає увагу на плекання моральних ідеалів, громадянськості, відповідальності, соціального порядку, компетентності. Вагомим є те, що учням пропонується до уваги розділ «Демократичне суспільство та його цінності», у якому передбачено розгляд умов та форм активної громадянської участі у житті суспільства, врядування шкільної громади, учнівське самоврядування, створення дитячих громадянських об’єднань. Тому виникла пропозиція практичного застосування знань на уроках, тобто провести практикуми з певних тем з метою удосконалення роботи учнівського самоврядування у закладі на основі здобутих знань ( шкільна форма, культура споживання їжі, відповідальність за виконання обов’язків).

Щодо позакласної роботи в напрямку упровадження демократичних цінностей з метою формування свідомого відповідального громадянина, то для цього в закладі функціонують гуртки «Захисник Вітчизни», «Сокіл», «Пошук», «Музейна справа», дискусійний клуб «Істина», Шкільна служба порозуміння, студії вокального та хорового співу, які у своїй роботі орієнтуються на формування компетентних, відповідальних, морально стійких, психологічно та фізично підготовлених гімназистів. Однак слід рекомендувати окремим керівникам ( Козачук Р.І., Слепко О.В., Черняк О,С.) внести корективи у план роботи на наступний семестр, щоб теми занять перегукувалисяз проблемним питанням, над яким працює гімназія упродовж року.

2. У своєму виступі Черняк О.С., педагог-організатор, зазначила, що однією з найбільш ефективних моделей залучення школярів до громадського життя є учнівське самоврядування, різні варіанти якого присутні практично у всіх загальноосвітніх закладах.

Школярі на практиці учаться демократії, приймаючи участь у передвиборній кампанії та самих виборах.

Органи учнівського самоврядування дають учням право голосу в керівництві школою, що дозволяє їм впливати на рішення, які стосуються безпосередньо них, самим організовувати життєдіяльність у школі.

Критеріями розвитку учнівського самоврядування є включення учнів у загальне керування школою ( піклувальна рада, рада гімназії, рада профілактики), здійснення поточного і стратегічного планування діяльності (мозковий штурм на учнівській конференції). Сутність самоврядування полягає в тому, щоб знайти кожному напрямкові та справі своїх організаторів, уточнити права й обов’язки кожного. Важливо і те, щоб кожен член учнівського колективу пройшов школу самоврядування в традиційних органах, у постійно діючих або тимчасово повноважних підрозділах. Краще мати різновікові органи учнівського самоврядування, де молодші, працюючи поруч зі старшими товаришами, учаться в них, переймають традиції, а потім стають гідною зміною випускникам.

Активна участь учнів у роботі УС дає перший досвід суспільного життя і впливає на формування активної громадської позиції. Учні вчаться працювати за принципом рівності і партнерства, критично мислити, здобувають практичні навички співпраці та вміння приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки та вирішувати конфлікти мирним шляхом із залученням різних сторін.

Співпраці з громадськими організаціями:

  • «Волинська Січ» («Сокіл»)
  • «Союз українок» (плетіння сіток для воїнів АТО);
  • «Велика ідея» (співучасниками створення молодіжного центру, створення назви);
  • «Реабілітаційним центром». Дуже важливим є те, що учні самі проявляють ініціативу у співпраці. Харитонова А. (нагородження), Антошко Дарія.
  • «Червоний хрест».

Також учні є ініціаторами та активними учасниками клубів за інтересами та учнівських молодіжних організацій: «Сокіл», «Школа лідерства», «Клуб юних тенісистів».

4. Шворак Р.С. Презентація виступу.

5. Практикум

Рішення засідання педагогічної ради від 04.12.2018 року.

Спрямувати діяльність педагогічного колективу на створення сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетентностей особистості в умовах розбудови демократичного освітнього простору на основі Концепції розвитку громадянської освіти в Україні.

Продовжити процес змін у 3 головних сферах:

  •  демократичне середовище і врядування;
  •  навчально-виховний процес;
  •  партнерство з місцевою та батьківською громадою через гуманізацію взаємостосунків, дотримання позитивного морально-психологічного мікроклімату, створення ситуації успіху і включення кожного учня до активної участі у різних видах діяльності.

Адміністрація, педколектив 2018-2019 н.р.

Представити діяльність учнівського співуправління як школу формування демократичних цінностей через реалізацію проекту « Тиждень учнівського співуправління»

Черняк О.С.2 семестр, лютий 2018-2019 н.р.

Запровадити з 2 семестру системне проведення занять у Школі лідерів, тематичних годин спілкування, занять дискусійного клубу «Істина» з формування демократичних цінностей на основі посібників «Компас» та «Компасіто».

Шворак Р.С., Черняк О.С., класні керівники, Козачук Р.С.

Провести батьківські збори на тему «Демократична школа – відповідальні громадяни».

Лютий, 2019, Шворак Р.С.

Провести ІІ зріз анкетування або застосувати інструментарій для визначення рівня змін сформованості демократичних цінностей та орієнтацій старшокласників.

4 тд. квітень, Шворак Р.С., Венгі О.О

Популярні новини

Безпечний Інтернет

День безпечного інтернету Ця міжнародна календарна подія виникла за сприяння…

Позитивний мікроклімат в педколективі

  19.10.21р.  в ліцеї відбувся круглий стіл «Позитивний мікроклімат в пе…

НАКАЗ про організацію освітнього процесу

НАКАЗ про організацію освітнього процесу Розклад навчальних занять(додаток 1)…

© ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Незалежності, 49, т. (03352) 5-95-08, e-mail: k_mg@i.ua