Обдаровані діти

Проєкт «Творча особистість»

У цьому навчальному  році ми розпочали роботу з обдарованими дітьми за новим проектом «Творча обдарованість», оскільки виконали програму «Обдарованість». Здобутки та надоліки проаналізовано  у відповідному наказі. Система та організація роботи з гімназистами базується на їх запитах та психологічному обстеженні з метою реалізації індивідуальної обдарованості кожного та формування життєвих компетентностей, тому визначені таким чином сфери впливу та комплекс заходів, який направлений  на розвиток кожної дитини не тільки як здобувача освіти, а і як творчої особистості.

Організація освітнього простору в роботі з обдарованими дітьми

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним чинником, що суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це сприяє зацікавленню проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання й розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Обдаровані діти вирізняються серед ровесників високим розумовим розвитком, що є результатом природних задатків і сприятливих умов виховання.

З огляду на це за основу роботи взято модель обдарованості Дж.Рензуллі, яка передбачає такі складові:

 • неабиякі інтелектуальні здібності (перевищують середній рівень );
 • креативність;
 • мотивацію, зорієнтовану на успіх;
 • ерудицію;
 • комфортне освітнє середовище.

Уважаємо найефективнішим шляхом розвитку творчої особистості залучення гімназистів до продуктивної творчої діяльності Розвивати здібності означає озброювати дитину засобами діяльності, навчити принципам реалізації поставлених завдань, створити умови для розкриття обдарованості.

Саме ці принципи покладено в основу проекту «Творча обдарованість» як гімназійної моделі організації освітнього простору в роботі з обдарованими дітьми.

Мета проекту: забезпечення підтримки обдарованих дітей шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного й фізичного розвитку; задоволення освітніх та національно-культурних запитів обдарованих учнів, їх підготовка до подальшого навчання й самостійного життя.

Проект передбачає розв’язання таких завдань:

 • створення оптимальних умов для розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей;
 • обгрунтування актуальності створеної моделі роботи з обдарованими дітьми гімназії;
 • аналіз організаційно-педагогічних особливостей діяльності педагогічного колективу в роботі з обдарованими дітьми;
 • презентація проекту «Творча обдарованість»;
 • розвиток мережі гуртків, спортивних секцій, факультативів за інтересами обдарованих дітей;
 • якісне реформування наукового товариства «Еврика»;
 • участь обдарованих дітей гімназії в оглядах, фестивалях, конкурсах, змаганнях на всіх рівнях.

Об’єкти проекту: учасники навчально-виховного процесу (учні, педагоги, батьки).

Суб’єкти проекту: Рада гімназії, адміністративний, педагогічний, учнівський та батьківський колективи.

Теоретична основа роботи: розробки вітчизняних і зарубіжних учених, педагогів.

Строки реалізації проекту: 2018-2023 роки.

Об’єми та джерела фінансування проекту:

 • кошти, передбачені кошторисом на поточне бюджетне фінансування;
 • кошти спонсорів;
 • благодійні внески.

Очікувані кінцеві результати реалізації цільового проекту:

 • формування банку даних з різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми за індивідуальними освітніми траєкторіями;
 • якісні навчання та підготовка до життя обдарованих і талановитих дітей.

Контроль за виконанням цільового проекту: Рада гімназії, науково- методична рада, педагогічна рада.

Актуальність проекту

Розвиток творчих здібностей гімназистів – актуальна проблема, адже саме творча особистість може бути конкурентоспроможною в сучасному світі. Саме цілісна, духовно багата, творча людина може керувати майбутнім.

Тому педагогічний колектив протягом наступних п’яти років працюватиме над проектом «Творча обдарованість» за темою: «Формування в гімназистів компетентностей саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій».

У гімназії накопичений певний позитивний досвід роботи з обдарованими дітьми, який необхідно узагальнити та розповсюдити. Протягом кількох років обдарованість дітей виявляється й оцінюється на різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах, інтелектуальних марафонах, конференціях, виставках. Працюють різноманітні гуртки, факультативи, секції з метою створення умов для самореалізації особистості. Уже стало традицією проведення предметних декад як невід’ємної частини навчально-виховного процесу. У гімназії започатковані традиції проведення конкурсів, свят, інтелектуальних змагань, які стали органічною частиною іміджу гімназії.

Разом з тим слід відмітати, що робота з обдарованими дітьми потребує більш чіткого педагогічного керівництва з боку вчителів-предметників, адміністративних та учнівських кураторів, адміністрації.

Науково-теоретичне обгрунтування проекту

Феномен творчості завжди привертав увагу дослідників ж найважливіший компонент соціальної культури. Творчість – це позитивно спрямована діяльність, каталізатор прогресивних змін у суспільстві, культурі. Це багатогранне поняття, що пронизує всі аспекти діяльності особистості й проявляється в усіх напрямах суспільної практики.

Учені В. .Андреева, А. Бертон, Л. Виготський, Г.Коспок та інші розглядають творчу діяльність учнів як таку, що сприяє розвиткові складових обдарованої особистості:

 • самостійності у виборі знань;
 • критичного мислення;
 • уміння виокремлювати головне;
 • уміння бачиш спільне в різних і різне в подібних явищах;
 • розумової активності;
 • уміння самостійно добирати матеріал для розв’язання конкретного завдання.

Нормативно-правове забезпечення реалізації проекту

 1. Закони України « Про освіту »2017р.,« Про загальну середню освіту» 2019р.
 2. Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344\2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».
 3. Комплексна програма пошуку, навчання та виховання обдарованих дітей і молоді «Творча обдарованість».
 4. Положення про Малу академію наук учнівської молоді від 09.02.2006 р. № 90, затверджене Міністерством юстиції України від 24.02.2006 р. № 17242046.
 5. Положення про науковий ліцей (проект), затверджене Постановою Міністрів України N°….. від 2018 р.
 6. Перспективний план роботи освітньої установи.
 7. Наказ по гімназії «Про організацію науково-експериментальної та пошуково-дослідницької робота з учнями» (щорічно).

Основні принципи впровадження проекту:

 • послідовність у діях адміністрації, педагогів, психологічної служби гімназії в роботі з обдарованими учнями;
 • системність у роботі з обдарованою молоддю;
 • природовідповідність – урахування вікових, індивідуальних, психічних особливостей дитини;
 • об’єктивність і науковість інформації, що використовується;
 • єдність поваги та вимогливості;
 • саморозвиток, саморганізація особистості;
 • формування навичок самостійного опанування навчальною інформацією;
 • свобода вибору особистості;
 • зосередження зусиль на дитині, яка вчиться, а не на учневі, який має відповідати певним вимогам;
 • неперервність розвитку професійного рівня вчителів, які працюють з обдарованими учнями.

Учасники впровадження гімназійного проекту «Творча обдарованість»

 1. Адміністрація (директор, заступники директора з навчально- методичної та виховної роботи).
 2. Учителі-предметники.
 3. Практичний психолог.
 4. Завідувачі методичних комісій, керівники творчих динамічних груп.
 5. Класні керівники.
 6. Учні.
 7. Батьки учнів, громадськість.
 8. Наукові співробітники ВНЗ.
 9. Партнери.

Очікувані результати:

 • сформована система виявлення та відбору обдарованих дітей, надання їм соціально-педагогічної підтримки;
 • консолідація зусиль педагогічного колективу та батьківської спільноти в роботі з обдарованими учнями;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів і технологій навчання й виховання обдарованих учнів;
 • розробка дієвого механізму стимулювання обдарованих дітей, педагогічних працівників, які мають високі досягнення в цьому напрямі роботи.

Оцінка ефективності реалізації проекту

Реалізація проекту дозволить самореалізуватися учням гімназії у

 • відповідності до їх індивідуальних здібностей. У зв’язку з цим необхідно:
 • сформувати банк даних з різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;
 • виявити обдарованих і талановитих дітей;
 • провести фестивалі, інтелектуальні та спортивні ігри, марафони, олімпіади, конкурси для обдарованих дітей.

Напрямки роботи з обдарованими дітьми

 • Навчально-пізнавальний (навчальні заняття, олімпіади, участь у роботі наукового учнівського товариства «Еврика», науково-практичні конференції учнів, інтерактивні конкурси, Інтернет-турніри тощо).
 • Культурно – освітній (КРОКС, літературні кав’ярні, години спілкування, «Юні літератори гімназії», вернісажі, участь у гімназійних проектах «Сокіл», «Демократична школа», «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Шкільна служба порозуміння», «Учнівське самоврядування», екологічна бригада «Аква».
 • «Психологічна служба»,. «Гімназійний театр» , «Євроклуб», «Музей унікальної книги», «Віртуальний музей успішних випускників», «Творча обдарованість», «Музей школи-гімназії», дискусійний клуб «Згода», краєзнавчий гурток «Пошук».
 • Фізкультурно-оздоровчий (спортивні свята та турніри, зустрічі змагання, турпоходи, спартакіади).

Модель організації освітнього простору роботи з обдарованими дітьми

Система пошуку обдарованих дітей

Пошукова, науково-дослідницька діяльність

Учнівське наукове товариство «Еврика»

Робота з обдарованими дітьми

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

© ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ М.КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Незалежності, 49, т. (03352) 5-95-08, e-mail: k_mg@i.ua

0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x